ХАЯГ РЕКЛАМ

Фосфортой хулдаас

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ: 315 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 1.291.500₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 1.420.650₮

 


Фосфортой хулдаас

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ: 270 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 1.107.000₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 1.217.700₮

 


Фосфортой хулдаас

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ: 225 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 922.500₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 1.014.750₮

 


Фосфортой хулдаас

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ: 180 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 738.000₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 811.800₮

 


А4 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 160 см

Ороолт урт: 100 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.050₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.155₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 168.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 184.800₮


А4 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 220 см

Ороолт урт: 100 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.050₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.155₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 231.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 254.100₮


А4 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 250 см

Ороолт урт: 100 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.050₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.155₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 260.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 286.000₮


А4 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 250 см

Ороолт урт: 120 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.050₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.155₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 315.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 346.500₮


А3 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 250 см

Ороолт урт: 100 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.156₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.272₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 289.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 317.900₮


А3 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 280 см

Ороолт урт: 100 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.156₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.272₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 323.680₮

Үнэ НӨАТ орсон: 356.048₮


А3 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 320 см

Ороолт урт: 100 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.156₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.272₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 358.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 393.800₮


А2 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 250 см

Ороолт урт: 80 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.445₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.590₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 284.800₮

Үнэ НӨАТ орсон: 313.280₮


А2 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 280 см

Ороолт урт: 80 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.445₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.590₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 323.680₮

Үнэ НӨАТ орсон: 356.048₮


А2 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 320 см

Ороолт урт: 80 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.445₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.590₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 358.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 393.800₮


БЕЛГИ ХУЛДААС

Өнгө: Гялгар цагаан

Хэмжээ өргөн: 320 см

Ороолт урт: 60 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 4.300₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 4.730₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 825.600₮

Үнэ НӨАТ орсон: 908.160₮


БЕЛГИ ХУЛДААС

Өнгө: Гялгар цагаан

Хэмжээ өргөн: 320 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 4.300₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 4.730₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 688.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 756.800₮