ХАЯГ РЕКЛАМ

Фосфортой стикер

Өнгө: Гялгар хээтэй цагаан

Хэмжээ: 225 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 922.500₮

Үнэ НӨАТ орсон: 1.014.750₮


Фосфортой стикер

Өнгө: Гялгар хээтэй цагаан

Хэмжээ: 152 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 623.200₮

Үнэ НӨАТ орсон: 685.520₮


Фосфортой стикер

Өнгө: Гялгар хээтэй цагаан

Хэмжээ: 135 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 553.500₮

Үнэ НӨАТ орсон: 608.850₮


Фосфортой стикер

Өнгө: Гялгар хээтэй цагаан

Хэмжээ: 124 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 508.400₮

Үнэ НӨАТ орсон: 559.240₮


Авто стикер /хар артай/

Өнгө: Хар артай, гялгар цагаан

Хэмжээ: 152 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.300₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.530₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 174.800₮

Үнэ НӨАТ орсон: 192.280₮

 


Авто стикер /хар артай/

Өнгө: Хар артай, гялгар цагаан

Хэмжээ: 127 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.300₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.530₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 146.050₮

Үнэ НӨАТ орсон: 160.655₮

 


Авто стикер /хар артай/

Өнгө: Хар артай, гялгар цагаан

Хэмжээ: 107 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.300₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.530₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 123.050₮

Үнэ НӨАТ орсон: 135.355₮

 


Авто стикер /хар артай/

Өнгө: Хар артай, гялгар цагаан

Хэмжээ: 90 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.300₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.530₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 105.110₮

Үнэ НӨАТ орсон: 115.621₮

 


Авто стикер

Өнгө: Гялгар цагаан

Хэмжээ: 152 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.420₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 167.200₮

Үнэ НӨАТ орсон: 183.920₮

 


Авто стикер

Өнгө: Гялгар цагаан

Хэмжээ: 127 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.420₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 139.700₮

Үнэ НӨАТ орсон: 153.670₮

 


Авто стикер

Өнгө: Гялгар цагаан

Хэмжээ: 107 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.420₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 117.700₮

Үнэ НӨАТ орсон: 129.470₮

 


Авто стикер

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ: 90 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.420₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 100.540₮

Үнэ НӨАТ орсон: 110.594₮